Dataskydds- och personuppgiftspolicy


1. Registeradministratör
SUOMEN KOULUKAUPPA OY (FO-nummer 2876713-1)
Adress: Saarenkyläntie 58, 40950 Muurame

 

2. Kontaktperson med ansvar för registerärenden
Viona Viinikainen
0400 689 490
info (at) koulukauppa.com

 

3. Registrets namn
Koulukauppa.com:s kundregister.

 

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter
Syftet med behandlingen av personuppgifter är att kommunicera med kunder, chatt samt behandling av beställningar och faktureringen. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är den registeransvariges berättigade intresse för att kontakta kunder. 
Information angående företrädare för företag och andra organisationer får användas i marknadsföringssyfte på sådana sätt som allmänt anses vara de registeransvarigas legitima intresse. 
Personuppgifterna kan användas i marknadsföringssyfte med kundens samtycke. I samtliga fall har den registrerade rätt att förbjuda användningen av sina uppgifter för elektronisk direktmarknadsföring.
Uppgifterna används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.


5. Registrets datainnehåll och rättsliga grund
Den information som lagras i registret omfattar: personens namn, företag/organisation, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress, adress), webbplatsernas adresser, IP-adress för nätverksanslutning, information om de beställda tjänsterna och deras ändringar, faktureringsinformation, meddelanden, annan information relaterad till kundförhållandet och de beställda tjänsterna.

Personuppgifter behandlas under den tid som behövs för att genomföra kundförhållandet eller det avtal som ingåtts. Av ett motiverat skäl kan personuppgifter lagras ännu för en längre arkivering (till exempel avtal).

IP-adresser och kakor av webbplatsbesökare behandlas på grund av ett legitimt intresse, bland annat för att garantera datasäkerheten och för att samla in statistisk information om besökare på webbplatsen i de fall där de kan anses vara personuppgifter. 

 

6. Regelbundna datakällor
Registret genereras av den information som tas emot från kunder. Information fås av meddelanden som har skickats via Koulukauppa.com:s webbformulär, ärendehantering i näthandeln, chatt, per e-post, telefon, sociala medietjänster, 
i avtal, kundmöten och övriga situationer där kunden lämnar ut sin information.

Information om företrädare för företag och andra organisationer kan samlas in även från offentliga källor, såsom från webbsidor. Information kan också erhållas från katalogtjänster och andra företag.

 

7. Lämnande och mottagare av information
Informationen lämnas inte regelbundet ut till andra parter. Informationen kan offentliggöras i den utsträckning som överenskommits med kunden.

Personuppgifter som finns i registret kommer inte att överföras utanför EU eller EES.

 

8. Principer för registerskydd
Vid behandlingen av registret iakttas omsorgsfullhet, och de uppgifter som behandlas med hjälp av informationssystem ska skyddas på ett behörigt sätt. 
Datasäkerheten är ordentligt säkerställd. Koulukauppa.com ser till att lagrade data och annan information som är avgörande för tjänstens säkerhet behandlas konfidentiellt. Databaser och system är tillgängliga endast med separat utfärdade personliga användarnamn och lösenord. Den registeransvarige har begränsat användningsrätter och -befogenheter till informationssystem och andra lagringsplattformar så att uppgifterna kan ses och behandlas endast av personer som är nödvändiga för deras lagenliga behandling

 

9. Rätt till inspektion och rätt att kräva rättelse av information
Varje person i registret har rätt att kontrollera de uppgifter som lagras i registret och att kräva rättelse av eventuella felaktiga uppgifter eller kompletterande av ofullständig information. Begäran om korrigering måste skickas skriftligen till den registeransvarige. Koulukauppa.com kan vid behov be sökanden att styrka sin identitet. Koulukauppa.com skall svara kunden inom den tidsfrist som fastställts i EU:s allmänna dataskyddsförordning (i regel inom en månad).

 

10. Övriga rättigheter för den registrerade
En person i registret har rätt att begära att personuppgifter som rör honom eller henne raderas från registret ("rätt att bli bortglömd"). Likaså har de registrerade också andra rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning, såsom rätten att förbjuda användning av personuppgifter för elektronisk direktmarknadsföring och rätten att begränsa användningen av personuppgifter i särskilda situationer enligt definitionen i den allmänna dataskyddsförordningen. Koulukauppa.com kan vid behov be sökanden att styrka sin identitet. Koulukauppa.com skall svara kunden inom den tidsfrist som fastställts i EU:s allmänna dataskyddsförordning (i regel inom en månad).