Tietosuoja- ja rekisteriseloste

 

1. Rekisterin ylläpitäjä
SUOMEN KOULUKAUPPA OY (y-tunnus 2876713-1)
Osoite: Saarenkyläntie 58, 40950 Muurame

 

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Viona Viinikainen
0400 689 490
info (at) koulukauppa.com

 

3. Rekisterin nimi
Koulukauppa.com:n asiakasrekisteri.


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, chat, tilausten ja laskutuksen käsittely. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu olla yhteydessä asiakkaisiin. 
Yritysten ja muiden organisaatioiden edustajien tietoja voidaan käyttää markkinointiin tavoilla, jotka on yleisesti katsottu rekisterinpitäjien oikeutetuksi eduksi. 
Yksityishenkilöiden tietoja voidaan käyttää markkinointiin, mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksen. Rekisteröidyllä on kaikissa tapauksissa oikeus kieltää tietojensa käytön sähköiseen suoramarkkinointiin.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö ja oikeusperuste
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, viestit, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen tai tehdyn sopimuksen täytäntöönpanoon tarvittavan ajan. Perustellusta syystä henkilötietoja voidaan säilyttää tätä pidempään arkistointitarkoituksessa (esimerkiksi sopimukset).

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri syntyy asiakkailta saaduista tiedoista. Tietoja saadaan Koulukauppa.com:n www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, verkkokaupan asioinneista, chatista, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, 
sopimuksissa, asiakastapaamisissa ja muissa tilanteissa, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden edustajien tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta. Tietoja voidaan saada myös hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

 

7. Tietojen luovutukset ja vastaanottajat
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. 
Tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Koulukauppa.com huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja muita palvelun turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.
Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Koulukauppa.com voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Koulukauppa.com vastaa asiakkaalle EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut rekisteröidyn oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). 
Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten oikeus kieltää henkilötietojen käytön sähköiseen suoramarkkinointiin sekä oikeus henkilötietojen käytön rajoittamiseen yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritellyissä erityistilanteissa. Koulukauppa.com voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Koulukauppa.com vastaa asiakkaalle EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).